Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ

WYDAWNICTWO DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Konsument (zwany dalej również Kupującym) oraz Sprzedawca Wydawnictwo Dar Sp. z o.o./Centrum Dystrybucji Dariusz Ostapkowicz z siedzibą przy ul. Stanisławy 3, 42-200 Częstochowa, (zwane dalej również Sprzedawcą) łącznie zwani są dalej „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.

 • Postanowienia ogólne
 1. Konsument oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców/opiekunów prawnych na zawarcie umowy ze Sprzedawcą.
 2. Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będzie miał zastosowanie niniejszy regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:
 3. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827
  z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014 poz.121 z późn. zm.),
 5. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2012 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
 6. ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego wydawnictwodar.pl były na jak najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego m.in. na potrzeby przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.wydawnictwodar.pl
 8. Wszelkie prawa w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na www.wydawnictwodar.pl należą do Wydawnictwo DAR sp.
  z o.o. jakiekolwiek wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.
 9. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwodar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Proces składania zamówienia
 1. Do przeglądania asortymentu sklepu internetowego Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędny jest:
 2. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera etc.
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.
 5. Konsument chcący złożyć zamówienie na towary znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy zobligowany jest do zarejestrowania się zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 6. W celu złożenia zamówienia Konsument:
 7. dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.wydawnictwodar.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe,
 8. umieszcza towary w swoim koszyku,
 9. wybiera sposób płatności,
 10. potwierdza dokonanie zamówienia,
 11. otrzymuje od Sprzedawcy email potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia.
 12. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Email potwierdzający przyjęcie zamówienia oznacza jego akceptację przez Sprzedawcę i zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 13. W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia
  z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji wysyłając na wskazany przez niego adres email lub przekaże informację drogą telefoniczną na wskazany przez niego numer telefonu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta przedpłaty.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występują inne istotne okoliczności. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Konsumenta o odmowie przyjęcia zamówienia.
 15. W przypadku podania przez Konsumenta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w dostawie zamówionych towarów.
 16. Sprzedawca nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za blokowanie, usuwanie email, kwalifikowanie ich jako SPAM przez administratora serwerów pocztowych Konsumenta oraz przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Konsumenta.
 • Rejestracja i logowanie
 1. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.wydawnictwodar.pl (założenia konta internetowego), Konsument powinien:
 2. Otworzyć link „zarejestruj się” widoczny na stronie głównej sklepu, bądź jego podstronach
 3. Uzupełnić dane teleadresowe (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do zarejestrowania konta)
 4. Zapoznać się z regulaminem sklepu, oraz potwierdzić akceptację jego warunków
 5. Potwierdzić konto za pośrednictwem linku wysłanego na podany przy rejestracji adres e-mail
 6. Rejestracja w sklepie internetowym www.wydawnictwodar.pl, jak również korzystanie
  z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 7. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.wydawnictwodar.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. W celu usunięcia konta ze sklepu internetowego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 9. Logowanie do sklepu internetowego www.wydawnictwodar.pl odbywa się poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz hasła do konta w przeznaczone do tego celu okna na stronie głównej sklepu, bądź jego podstronach, oraz kliknięcie przycisku ‘zaloguj się’
 10. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione, poprawione, zaktualizowane po zalogowaniu się.
 11. Dane podane podczas rejestracji bądź w trakcie późniejszych zmian na koncie użytkownika, podawane są przez Konsumenta dobrowolnie.
 • Cena i płatność
 1. Cena towaru wskazana na stronie www.wydawnictwodar.pl jest podana w złotych polskich i zawiera podatek VAT, wedle stawki obowiązującej zgodnie z właściwymi przepisami, w chwili złożenia zamówienia.
 2. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki, ewentualnych opakowań i dodatkowych usług związanych z gabarytem zamówienia. Koszty te doliczane są do ceny towaru
  i widoczne na etapie finalizacji zamówienia.
 3. Konsument może dokonać płatności w formie gotówkowej, przy odbiorze przesyłki pobraniowej.
 4. Sprzedawca dołączy do zakupionych towarów dowód sprzedaży (paragon lub fakturę VAT).
 5. Wydawnictwo Dar Sp. z o.o. zachowuje prawo własności zamówionych towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny.
 • Dostawa
 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski.
 2. Adresem dostawy jest adres podany przez Konsumenta w zamówieniu.
 3. Zamówienie jest dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego : Poczta Polska S.A.
 4. Terminy dostaw uzależnione są od możliwości operatora pocztowego.
 5. Terminy dostawy podane na stronie internetowej www.wydawnictwodar.pl przy danym towarze są terminami orientacyjnymi liczonymi od momentu otrzymania przez Konsumenta informacji, o której mowa w §2 ust. 5.
 6. Konsument, który był nieobecny w momencie dostawy, może odebrać przesyłkę we wskazanym w awizo oddziale Poczty Polskiej S.A. w terminie w nim wskazanym.
 7. Zasady odbioru przesyłki, reklamacji etc. znajdują się w odpowiednich regulacjach operatora pocztowego.
 8. Sprzedawca zaleca sprawdzenie widocznego stanu towarów. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące, uszkodzone lub popsute towary) Konsument powinien postąpić zgodnie z regulacjami wskazanymi w ust. 7 powyżej.
 • Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot towaru niewadliwego. 
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Konsumentowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.wydawnictwodar.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
  2. Odstąpienie od umowy Konsument winien złożyć Sprzedawcy na piśmie pod rygorem nieważności.
  3. Konsument nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia.
  4. W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym.
  5. Konsument jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  6. Konsument sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki.
  7. Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt Konsumenta zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki. Wszelkie koszty
   i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument
  9. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:
 1. przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
 1. przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
 2. dostarczania prasy,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • Zwrot uiszczonej ceny w przypadku odstąpienia od umowy
 1. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Konsumenta, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez właściciela sklepu www.wydawnictwodar.pl oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 2. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od Sprzedawcy do Konsumenta.
 3. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail wezwania do wskazania numeru rachunku bankowego Konsumenta, Konsument nie wskaże Sprzedawcy numeru rachunku bankowego.
 5. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 • Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową
  1. Zgodnie z postanowieniami art. 5561 - 561 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
  2. Konsument może również żądać od Sprzedawcy, wyrażając na to zgodę, aby Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienił towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunął.
  3. Sprzedawca nie ma obowiązku naprawy albo wymiany towaru, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych lub nadmiernych nakładów.
  4. Zgodnie z art. 561 § 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.
  5. Konsument winien zgłosić niezgodność towaru z umową w formie pisemnej na adres Wydawnictwo Dar Sp. z o.o. , ul. Stanisławy 3 42-200 Częstochowa, bądź kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 34 307 05 55
 • Polityka cookies
 1. Wydawnictwo Dar Sp. z o.o. oraz Centrum Dystrybucji Dariusz Ostapkowicz mogą wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Konsumenta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez www.wydawnictwodar.pl w celach statystycznych, obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty (tj. np. towary dodane do koszyka).
 2. Konsument może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego wydawnictwodar.pl.

 

 • Postanowienia dotyczące danych osobowych
 1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej www.wydawnictwodar.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Wydawnictwo Dar Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Stanisławy 3, 42-200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000417987, NIP: 5732841836, REGON: 242911889, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł.
 3. Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe:
  1. w celach związanych z realizacją i wykonaniem zamówienia, lub podjęcia działań na żądanie Konsumenta przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. w celach wykonania obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych w związku z zawartą umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  4. w celach prezentowania produktów z oferty Sprzedawcy, zgodnie z wyrażoną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 4. Dane Konsumenta będą udostępniane odbiorcom takim jak: kurierzy, pomioty przetwarzające dane na polecenie administratora danych lub innym administratorom w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz osobom upoważnionym.
 5. Dane Konsumenta będą przechowywany prze okres nie dłuższy niż przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych w związku z zawartą umową lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
 6. Konsument ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Konsument ma prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania i zawarcia umowy.
 8. Konsument posiada prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prezentowania produktów z oferty Sprzedawcy.
 9. Konsument posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 10. Dane Konsumenta nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane Konsumenta nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji w sklepie internetowym. W przypadku stwierdzenia iż dane nie są prawdziwe Sprzedawca ma prawo usunąć konto użytkownika. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Konsumenta, że ze względu na nieprawdziwość danych Jego konto zostanie usunięte.
 • Klauzula salwatoryjna

W przypadku nieważności jednego  z postanowień Regulaminu pozostałe postanowienia zachowują moc.

 • Zmiana Regulaminu. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.wydawnictwodar.pl
 3. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych zasad.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory, wynikłe na tle realizacji umowy z Wydawnictwo DAR Sp. z o.o. będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl